GroupNameScore#
Yaohua XuexiaoClass 83 1
Yaohua Xuexiaowendy 61 2
Yaohua Xuexiao子昂 60 3
BeijingGuest 54 4
Yaohua XuexiaoAngel 46 5
Y8SSATClass 8 46 6
Y7SSATClass 7 35 7
Y9SSATClass 9 32 8
BeijingTed 23 9
Y11A2 21 10
ChineseJose 14 11
Yaohua XuexiaoThomas 6 12